Số điện thoại
Mã xác nhận qua SMS
   
close

CÁC ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT 

KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TRỰC TUYẾN HALLO STAR

 

I. Phạm vi cam kết

1.1 Bản cam kết này được sử dụng cho nền tảng dịch vụ trên ứng dụng di dộng và website của Hallostar. Hallostar căn cứ vào bản cam kết này và các quy định, quy ước,  quy tắc đã ban hành (gọi tắt là “nội quy hoạt động”) để cung cấp dịch vụ giải trí trực tuyến trên internet và mạng di động (gọi tắt “ dịch vụ giải trí trực tuyến”).

1.2 Để sử dụng dịch vụ giải trí trực tuyến Hallostar , người sử dụng dịch vụ (gọi tắt “ người dùng”) đọc kỹ và hiểu rõ tất cả các điều khoản trong bản cam kết, bao gồm các điều khoản khuyến cáo và điều khoản hạn chế quyền lợi của người dùng trong một số trường hợp cụ thể, Hallostar yêu cầu người dùng  đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản của bản cam kết này khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ. 

Trường hợp người dùng không đồng ý hoặc chấp thuận các điều khoản quy định trong bản cam kết này sẽ không có quyền sử dụng dịch vụ do Hallostar cung cấp. Người dùng đồng ý và chấp thuận thực hiện theo các quy định có trong bản cam kết này của dịch vụ Hallostar bằng cách tích chọn vào ô “Tôi đã đọc và chấp nhận” trên giao diện khi đăng ký tài khoản dịch vụ, khi đó người dùng dịch vụ giải trí trực tuyến của Hallostar được xem như đã hoàn toàn đồng ý và chấp nhận các điều khoản bắt buộc của bản cam kết này.

1.3 Tài khoản và mật khẩu sử dụng dịch vụ Hallostar sẽ do người dùng tự quản lý, người dùng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của tài khoản của mình.

II. Nội dung dịch vụ 

2.1 Nội dung của dịch giải trí trực tuyến do Hallostar cung cấp dựa vào kế hoạch kinh doanh, điều kiện kĩ thuật và tình hình phát triển thực tế của dịch vụ.

2.2 Do đặc thù của dịch vụ giải trí trực tuyến, nội dung giải trí do Hallostar cung cấp phải tuân thủ pháp luật hiện hành và các quy tắc kinh doanh của Hallostar .

III. Quy tắc dịch vụ 

3.1 Với đặc thù dịch vụ giải trí trực tuyến, người dùng đồng ý Hallostar có quyền thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ dịch vụ. Trường hợp có thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt dịch vụ giải trí trực tuyến tạo ra sự tổn thất cho người dùng, Hallostar sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm tổn thất nào đối với người dùng hoặc bất kỳ bên thứ 3 nào, Hallostar sẽ thông báo với người dùng thông qua gửi email hoặc thông báo trên hệ thống trước khi tiến hành thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt dịch vụ.

3.2 Hallostar sẽ tiến hành bảo trì website hoặc thiết bị liên quan định kỳ hoặc không theo định kỳ, tùy theo tình hình kinh doanh và vận hành dịch vụ, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ. Hallostar không phải chịu bất kỳ trách nhiệm về các gián đoạn hoặc tổn thất phát sinh nhưng sẽ cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng đối với người dùng. 

3.3 Trong quá trình sử dụng, nếu có phát sinh bất kỳ trường hợp nào dưới đây , Hallostar có quyền gián đoạn hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho người dùng bất cứ lúc nào mà không phải chịu bất kì trách nhiệm đối với người dùng hoặc bên thứ ba:

3.3.1 Người dùng cung cấp thông tin cá nhân không chính xác;

3.3.2 Người dùng vi phạm điều lệ bản cam kết hoặc các quy định của Hallostar.

IV. Quy tắc sử dụng 

4.1 Khi người dùng sử dụng dịch vụ giải trí trực tuyến Hallostar phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân của mình, trường hợp người dùng cung cấp thông tin không chính xác, Hallostar có quyền từ chối cung cấp dịch vụ, nếu thông tin cá nhân của người dùng có thay đổi, cần kịp thời thay đổi và thông báo cho Hallostar tiến hành kiểm duyệt. Trong trường hợp thông tin cá nhân người dùng cung cấp không chính xác tạo nên bất kì sự tổn thất nào, sẽ do người dùng tự chịu trách nhiệm.

4.2 Người dùng không được chuyển nhượng hoặc cho mượn tài khoản và mật khẩu truy cập của mình. Trường hợp tài khoản bị hack hoặc do người dùng không quản lý tốt dẫn đến bị người khác đánh cắp, sử dụng hoặc tạo nên tổn thất, Hallostar không chịu trách nhiệm, nếu phát sinh tổn thất cho Hallostar thì người dùng phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của dịch vụ.

4.3 Người dùng đồng ý Hallostar có quyền quảng cáo thương mại, quảng cáo phi thương mại, các loại hình thông tin thương mại và phi thương mại trong quá trình cung cấp dịch vụ giải trí trực tuyến, người dùng cần hợp tác với dịch vụ và Hallostar không cần chi trả bất kỳ khoản chi phí nào, Hallostar sẽ cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng đến người dùng.

4.4 Trong quá trình sử dụng dịch vụ nếu người dùng có bất kỳ hành vi vi phạm quy định pháp luật hiện hành các quy tắc của Hallostar, xâm phạm quyền lợi của bên thứ 3… Người dùng phải tự chịu trách nhiệm. Hallostar không phải chịu bất cứ  trách nhiệm nào. Nếu hành vi của người dùng gây tổn thất cho Hallostar, người dùng sẽ phải bồi thường theo các quy tắc của dịch vụ Hallostar.

4.5 Trong quá trình sử dụng dịch vụ giải trí trực tuyến, người dùng phải tuân thủ quy định pháp luật nước sở tại và quy định của bản cam kết này, chấp nhận và tuân thủ nghiêm túc các quy tắc quản lý và các quy tắc do Hallostar ban hành (quy tắc kinh doanh sẽ căn thứ theo nội dung mới nhất do Hallostar ban hành). Trường hợp người dùng vi phạm quy định pháp luật, quy tắc bản trong bản cam kết này hoặc quy định của của Hallostar, người dùng đồng ý và chấp nhận do Hallostar căn cứ vào quy định tiến hành tạm ngưng dịch vụ, khấu trừ tiền hoặc các hình thức xử phạt khác.

V. Khuyến cáo 

5.1 Người dùng hoàn toàn tự nguyện sử dụng dịch vụ giải trí trực tuyến Hallostar, đồng ý chịu trách nhiệm trước toàn bộ rủi ro khi sử dụng dịch vụ. Người dùng tự chịu trách nhiệm với những tổn thất, hậu quả do sử dụng dịch vụ gây ra, Hallostar không có trách nhiệm bồi thường đối với người dùng. 

5.2 Hallostar sẽ căn cứ vào điều kiện kỹ thuật hiện có và tình hình kinh doanh thực tế để cung cấp dịch vụ phù hợp yêu cầu, nhưng không đảm bảo dịch vụ có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu của người dùng ,và cũng không đảm bảo các tình huống phát sinh thực tế bị thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt dịch vụ, Hallostar cũng không đảm bảo cho tính kịp thời, tính an toàn, tính chuẩn xác của dịch vụ giải trí trực tuyến, người dùng không vì thế yêu cầu đối với Hallostar.

5.3 Đối với các trường hợp bất khả kháng hoặc Hallostar không thể kiểm soát tạo gây gián đoạn dịch vụ hoặc thiếu sót phát sinh, Hallostar không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, nhưng sẽ cố gắng giảm thiểu tối đa các tổn thất và ảnh hưởng tới người dùng.

5.4 Người dùng nếu không thể chấp nhận các điều khoản và khuyến cáo của bản cam kết này, có quyền không sử dụng dịch vụ hoặc chấm dứt dịch vụ. Nếu chấp nhận bản cam kết, cần nghiêm chỉnh tuân thủ các điều khoản. Người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ giải trí trực tuyến được xem như đã chấp nhận bản cam kết và phải tuân thủ các điều khoản của bản cam kết.

VI. Chỉnh sửa các quy tắc và cam kết

6.1 Hallostar có quyền chỉnh sửa các điều khoản trong bản cam kết và các quy tắc kinh doanh. Khi có sự chỉnh sửa, thay đổi về nội dung của bản cam kết hoặc quy tắc kinh doanh, Hallostar sẽ công bố nội dung đã chỉnh sửa trên trang mạng do Hallostar quản lý. Các quy tắc kinh doanh hoặc cam kết mới sẽ có hiệu lực ngay khi công bố và được xem như Hallostar đã thông báo đến với người dùng, Hallostar cũng có thể thông qua các hình thức khác để thông báo nội dụng chỉnh sửa đến với người dùng, người dùng cũng có thể chủ động tìm đọc trên các trang mạng của Hallostar.  

6.2 Nếu người dùng không đồng ý các nội dụng cam kết hoặc các quy tắc kinh doanh đã chỉnh sửa, người dùng có quyền ngưng sử dụng dịch vụ. Nếu người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ, được xem như người dùng đồng ý và chấp nhận các nội dụng chỉnh sửa của bản cam kết và quy tắc kinh doanh mới của Hallostar.

VII. Các quy định khác 

7.1 Trong quá trình ký kết và thực hiện cam kết giữa người dùng và Hallostar nếu có nảy sinh tranh chấp, hai bên có thể thương lượng, Trường hợp thương lượng không đạt kết quả, hai bên có quyền nộp đơn yêu cầu tòa án nhân dân Hà Nội xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.

7.2 Quyền sở hữu ,vận hành… dịch vụ giải trí trực tuyến thuộc về Hallostar.

 Tôi đã đọc và chấp nhận

Đăng nhậpclose
Tên người dùng
Mật khẩu
Đăng nhập tự động

Hoặc

Đăng nhập bằng facebook Twitter

Chúng tôi sẽ không bao giờ đăng lên tường mà không hỏi ý kiến của bạn

close
Đăng ký

Đăng nhập,if you has account

Đăng kýclose

Kết nối bằng tài khoản facebook sẽ giúp bạn có nhiều bạn bè và nhận quà để giúp bạn có nhiều xu hơn

OR

Bạn chắc chắn chứ?close

Đăng nhập bằng Facebook thì tốt hơn.
Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho bạn

Tips
description text……
close
description text……
close
Nhận Xu miễn phí
Báo danh
Lời khuyên

Mật khẩu của bạn quá đơn giản. Để bảo vệ tài khoản tốt hơn, vui lòng thay đổi mật khẩu của bạn

Mật khẩu hiện tại
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu

Báo danh liên tục 4 ngày và từ 6 đến 9 ngày sẽ nhận được 5 tim

Tham gia VIP Xem thêm

Nhiệm vụ
Nhận thưởng
Lời khuyên